گروه VIP فرین‌کوکوآ

گروه vip فرین‌کوکوآ

گروه VIP فرین کوکوآ در راستای حمایت از هنرجویان تحت فضای واتساپ و تلگرام طراحی شده است. کلیه هنرجویان بعد از دریافت DVD و جزوه آموزشی در این گروه عضو شده و در یک دوره یک ماهه از حمایت گروه پشتیبانی برخوردار میگردند.